Tlačová správa

22. ročník Dňa narcisov – prvé výsledky z Bratislavy a Košíc

B r a t i s l a v a, 19. apríl 2018

V piatok – 13. apríla – sa uskutočnil 22. ročník Dňa narcisov, verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska sa pohybovalo viac ako 15 500 dobrovoľníkov v tyrkysových tričkách, ktorí rozdávali narcis – symbol nádeje, podpory a spolupatričnosti.

Tohtoročný Deň narcisov pripadol na piatok 13-teho, ktorý verejnosť vníma ako nešťastný deň. No spoločne s vami sa nám podarilo zmeniť tento deň na lepší. Opäť sme ukázali, že na Slovensku je veľa dobrých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Vďaka všetkým vám, ktorí ste prispeli, budeme môcť naďalej realizovať psychosociálne projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny, šíriť osvetu o prevencii, opätovne podporiť nemocničné, zdravotnícke a hospicové zariadenia, výskum, ako aj menšie pacientske organizácie.

Známe sú prvé výsledky zbierky – v Bratislave a Košiciach. Jedným z faktorov, ktoré do veľkej miery ovplyvnia výnos zbierky je počasie. Tento rok nám počasie prialo oveľa viac ako v roku minulom, čo sa odrazilo aj na výške výnosu za obe mestá. Veľmi nás teší, že výnos zo Dňa narcisov za Bratislavu je výrazne vyšší ako ten minuloročný, a dokonca presiahol aj hranicu 200.000 EUR. Výsledná vyzbieraná suma za mesto Bratislava je 201.867,58 EUR. Výnos za Košice je porovnateľný s minuloročným výsledkom, pričom suma vyzbieraná v Košiciach predstavuje 57.644,30 EUR. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili akoukoľvek sumou. Akýkoľvek príspevok zahrnutý do finálnej čiastky umožňuje veľkú pomoc. 

Predbežný výsledok zbierky za celé Slovensko bude známy cca v priebehu mesiaca máj, vzhľadom k potrebe sústrediť čiastkové výsledky od 775 spoluorganizátorov z celého Slovenska. Finálny výsledok vrátane výnosu z SMS zbierky bude známy do 2 mesiacov od konania zbierky, vzhľadom k potrebe jeho vyhodnotenia mobilnými operátormi. Časť výnosu bude formou darovacích zmlúv prerozdelená na podporu žiadostí, prijatých od rôznych subjektov a organizácií či už z oblasti výskumu, na finančnú podporu venovanú na zakúpenie nevyhnutného prístrojového vybavenia či pomôcok pre nemocnice, zdravotnícke zariadenia, hospice, časť financií bude darovaná tiež menším pacientskym organizáciám, venujúcim sa onkologickým pacientom. Z väčšej časti budú hradené programy a projekty, organizované priamo Ligou proti rakovine pre onkologických pacientov a ich rodiny v oblasti psychosociálnej podpory. Tradične budú zdroje vyčlenené aj na programy určené pre zdravú populáciu v rámci preventívnych a vzdelávacích aktivít a projektov.

Piatok 13-teho – aspoň ten aprílový, bol aj vďaka vašej podpore, nielen tej finančnej, ale i morálnej, dňom, ktorý sme urobili lepším. Takéto dni na Slovensku potrebujeme nielen v piatky, ktoré padnú na trinásteho. Potrebujeme ich všetci a každý deň. Ak sme týmto piatkom „históriu“ lepších dní na Slovensku začali a vy ste nám v tom pomohli, okrem vďaky prijmite i našu výzvu, aby sme vytrvali a každý deň menili na lepší... Každý z nás má príležitosť robiť dni lepšími, veci lepšie, byť lepší sami na seba, sami k sebe. Ďakujeme vám.“ Hovorí výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. 

Informácie o použití a rozdelení financií zo Dňa narcisov nájdete v priebehu roka na stránke Ligy proti rakovine www.lpr.skalebo vo výročnej správe, ktorá bude tiež dostupná na stránke.

Všetky projekty a služby poskytované onkologickým pacientom sú pre nich bezplatné. Liga proti rakovine ich hradí predovšetkým z výnosu Dňa narcisov, z asignácie 2% dane z príjmu a z individuálnych darov FO a PO.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, spoluorganizátorom a partnerom za podporu Dňa narcisov. Za to, že i v jeho 22-om ročníku vo svojej tradícii úspešného a užitočného podujatia mohol pokračovať. 


Kontakty pre médiá:

Mgr. Natália Špesová
PR manažérka
Tel. číslo: 02/5720 2904, 0902 173 022
Mail:pr@lpr.sk
Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľka LPR SR
Tel. číslo: 0915 797 564


Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF

art